Close
Blog archive
Media Dot Kom

Кампања против употребата на нелегален софтвер

Tuesday, July 31, 2012

MediaDotCom како компанија и партнер во Microsoft мрежата е избрана за изработка на наменско софтверско решение кои ќе биде дадено на употреба на службите за заштита на интелектуалното право и сопственост.

Оваа алатка е портабилна, лесна за употреба и со user-friendly графички интерфејс. Алатката овозможува креирање извештаи за инсталирани софтверски производи во повеќе формати: Adobe Portable Document (pdf), Microsoft Excel Spreadsheet (xls) и Text file (txt).

Subscribe to newsletters
Email:
MediaDotCom @Twitter